Załącznik  Nr 1 do uchwały Nr 7/II/2021 Rady Nadzorczej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 01.07.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Rada Nadzorcza

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli

 

I. Informacje ogólne.

Ilekroć poniżej używane będzie określenie Spółka należy przez to rozumieć Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka jest podmiotem leczniczym, w którym całość udziałów posiada Powiat Zduńskowolski.

Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.).

Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

II. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać łącznie następujące warunki:

1)     posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe równorzędne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, (preferowane wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze);

2)     posiadać co najmniej pięcioletni doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności na własny rachunek;

3)     spełniać inne niż wymienione w pkt 1-2 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

4)     korzystać z pełni praw publicznych;

5)     posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

6)     nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

7)     nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub umownym zakazom konkurencji;

8)     posiadać wiedzę z zakresu m.in.:

a)     funkcjonowania podmiotów leczniczych,

b)     zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w szczególności przepisów prawa gospodarczego, ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych,  ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych,

d)     znajomości zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających powiatowych spółek handlowych

e)     działalności Spółki,

f)       zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

g)     zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

h)     ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

i)       zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,

 

III. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)     pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2)     wchodzi w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

3)     jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

4)     pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

5)     jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

IV. Zgłoszenie kandydatów powinno zwierać (w oryginałach lub odpisach potwierdzonych za zgodność przez kandydata; każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata):

1)     życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych wraz z adresem i numerem telefonu do kontaktu, a także adresem poczty elektronicznej;

2)     dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

3)     dyplom potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia;

4)     oświadczenie o:

a)     akceptacji warunków postępowania kwalifikacyjnego i przystąpieniu do tego postępowania,

b)     korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)      posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

d)     braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

e)     nie podleganiu określony w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

f)       nie spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 lit a-e ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 735),

g)     wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

h)     oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki pozyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego;

 

V. Pisemne  zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 20.07.2021r. do godziny 15.00 za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola (II piętro) lub drogą pocztową (poczta kurierska) na adres Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola.

1.      O dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki na adres Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o. Zgłoszenie doręczone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu i zostanie odesłane bez otwierania.

2.      Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą podlegały rozpatrzeniu i zostaną odesłane do adresata.

3.      Zgłoszenie powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – nie otwierać” . Wszystkie strony złożonych dokumentów powinny być ponumerowane w następujący sposób: */** - numer kolejny strony, „**” – łączna ilość stron, np. 1/10, 2/10 …10/10).

VI. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte w dniu 21.07.2021 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o., sala konferencyjna

VII. Komisja, poinformuje telefonicznie kandydatów spełniających wymogi formalne o godzinach przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, które odbywać się będą w siedzibie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o.,  w dniu 23.07.2021. r. od godz. 10.00 w Sali konferencyjnej.

VIII. Kandydatom do dnia upływu składania zgłoszeń na ich żądanie zostaną udostępnione informacje o Spółce, tj.

1)     umowa spółki[JA1] ,

2)     umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia,

3)     sprawozdanie finansowe za rok 2019

w Sekretariacie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

IX. Komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

1)     znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;

2)     znajomość zagadnień związanych z przedmiotem działalności Spółki;

3)     znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

4)     doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce handlowej;

5)     znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej;

6)     przedstawioną wizję zarządzania i rozwoju Spółki.

Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

X. Kandydatem na Prezesa Zarządu zostanie wybrana osoba, która uzyska największą ilość punktów.

1.      Ocena jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Komisji.

2.      Każdy z członków Komisji może przyznać kandydatowi punkty w skali od 1 do 10. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia to 50.

XI. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzony protokół.

XII. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego będzie umieszczona na stronie internetowej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o.

XIII. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo, iż może w każdym czasie (na każdym etapie postępowania),  bez podawania przyczyn, zakończyć, przerwać lub zawiesić postępowanie kwalifikacyjne.

 

Anna Janicka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola.

2.       Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 43 8244147.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 9u st. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą,
w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych interesów osoby, której dane dotyczą).

5.       Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1)       podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2)       podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
tj. do czasu zakończenia naboru lub wycofania udzielonej zgody.

7.       W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

1)       żądać od administratora:

a)       dostępu do swoich danych osobowych,

b)       ich sprostowania,

c)       usunięcia,

d)       ograniczenia przetwarzania;

2)       do przenoszenia swoich danych osobowych;

3)       wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

4)       do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym,
że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Zduńska Wola 14.08.2020 r

 

OGŁOSZENIE

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

 

zaprasza do składania ofert w trybie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na:

Usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, napraw bieżących, konserwacji, oraz napraw blacharskich i lakierniczych ambulansów sanitarnych Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.".

 

 

 

 

Nr zadania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1 a) wykonywanie okresowych przeglądów technicznych
b) naprawy wynikające z przeglądów i napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych
c) holowanie pojazdów do warsztatu
2 naprawa sygnałów uprzywilejowanych marki FEDERAL
3 sezonowa wymiana opon, wyważanie kół i naprawa felg,
4 naprawy blacharskie i lakiernicze

 

Wykaz samochodów

1.   Ambulanse:

Nr rejestracyjny Marka pojazdu Rok produkcji Stan licznika w dniu podpisania umowy
EZD 72WR Mercedes Sprinter 316 cdi 2009  
EZD 81NN Renault Master 2007  
EZD 22F1 Renault Master 2015  
EZD 30J3

VW Crafter

(naprawy poza gwarancyjne)

2018  
EZD 76 WR Mercedes Benz Sprinter 2009  

 

-        czas trwania umowy 12 miesiące

 

I.    Termin wykonania usługi ustali Zamawiający w terminie nie później niż 14 dni po wyborze oferty i podpisaniu umowy,
II.  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania,
III.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
IV.  Oferty z ceną wykonania usługi należy składać do dnia 28 sierpień 2020 roku do godz. 10:00 w pokoju numer 6 parter budynek administracyjny  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., lub emailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Osoba do kontaktu: Witold Sradomski tel. 43 824 41 45

 

 załącznik

 

 

 Zduńska Wola, 06.07.2020

 

 

OGŁOSZENIE

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Zaprasza do składania ofert dla zamówienia  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro na:

 

1. Mycie bezdotykowe (ręczne) ambulansów pogotowia w tym marki:

·         Mercedes Sprinter 316 cdi    – 1 szt.  częstotliwość – 3 razy w tygodniu

·         Renault Master                      – 2 szt.  częstotliwość – 3 razy w tygodniu

·         VW Crafter                            – 1 szt.  częstotliwość – 3 razy w tygodniu

2. Mycie samochodu osobowyego  (mechaniczne) – 1 szt. częstotliwość – 1 raz w miesiącu

 

II. Termin realizacji zamówienia: Od 1 sierpnia 2020 roku do 31 lipca 2022 roku

III. Kryteria oceny ofert: najniższa cena za jeden pojazd

IV. Osoba ze Spółki uprawniona do kontaktu: Witold Sradomski

Tel. 43 824-41-48,  faks 43 824-41-48, email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Ofertę należy: przekazać w terminie do dnia: 24 sierpnia 2020r. do godziny: 15.00

VI. Ofertę można:* a) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres:

 

a) Zduńskowolski Szpital Powiatowy sp. z o.o. ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola z dopiskiem: Mycie samochodów 2020 r.

b) przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) przesłać faxem na nr : 43 824-41-48

d) dostarczyć osobiście do siedziby Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. przy
ul. Królewskiej 29, 98-220 Zduńska Wola pok. Nr 6

V. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy,

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. do zawarcia umowy.    

 

Mycie samochodów wzór umowy

Formularz ofertowy mycie samochodów

                       

 

                           

Zduńska Wola  22.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert w trybie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

„wykonanie okresowych rocznych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. wraz z protokołami przeglądów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),”

Formularz ofertowy przeglady

Przeglądy okresowe budynków zapytanie ofertowe 

Umowa na przeglądy okresowe budynków wzór

Wybór oferty  

 

Zduńska Wola 03.03.2020 r.

                                                                                                                       

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

 

ZATRUDNIMY

TECHNIKA MASAŻYSTĘ

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie – technik masażysta
 • Życzliwe podejście do pacjentów
 • Umiejętność organizacji pracy

tel. 43 824 41 34 lub 43 824 41 21

 

masazyst

 

 

 

Zduńska Wola 12.02.2020 r.

                                                                                                                       

OGŁOSZENIE

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

 

zaprasza do składania ofert w trybie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na:

Usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, napraw bieżących, konserwacji, oraz napraw blacharskich i lakierniczych ambulansów sanitarnych Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.".

 

 

 

 

Nr zadania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1 a) wykonywanie okresowych przeglądów technicznych
b) naprawy wynikające z przeglądów i napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych
c) holowanie pojazdów do warsztatu
2 naprawa sygnałów uprzywilejowanych marki FEDERAL
3 sezonowa wymiana opon, wyważanie kół i naprawa felg,
4 naprawy blacharskie i lakiernicze

 

Wykaz samochodów

1.   Ambulanse:

Nr rejestracyjny Marka pojazdu Rok produkcji Stan licznika w dniu podpisania umowy
EZD 72WR Mercedes Sprinter 316 cdi 2009  
EZD 81NN Renault Master 2007  
EZD 22F1 Renault Master 2015  
EZD 30J3

VW Crafter

(naprawy poza gwarancyjne)

2018  
EZD 76 WR Mercedes Benz Sprinter 2009  

 

-        czas trwania umowy 12 miesiące

 

I.    Termin wykonania usługi ustali Zamawiający w terminie nie później niż 14 dni po wyborze oferty i podpisaniu umowy,
II.  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
III.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
IV.  Oferty z ceną wykonania usługi należy składać do dnia 28 luty 2020 roku do godz. 10:00 w pokoju numer 6 parter budynek administracyjny  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., lub emailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Osoba do kontaktu: Witold Sradomski tel. 43 824 41 45

 

 załącznik

 

 

 

 

 

Zduńska Wola 06.02.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

 

zaprasza do składania ofert w trybie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na:

„Usługa konserwacji, przeglądów i napraw dźwigów (wind) z utrzymaniem całodobowego pogotowia dźwigowego w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.”

I.          W zakres usługi wchodzą:

 1. wykonywanie usługi przez 24 godziny na dobę na wezwanie,
 2. wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z instrukcją konserwacji producenta dźwigów i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,
 3. dokonywania przeglądów profilaktycznych urządzeń dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowania, przynajmniej raz w miesiącu i złożenie informacji na piśmie Zamawiającemu,
 4. wykonywania raz w roku pomiarów elektrycznych (rezystencji izolacji, uziemień roboczych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) przedmiotowych dźwigów (wind),
 5. przygotowanie i uczestnictwo w corocznym badaniu dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zakres zamówienia obejmuje:

Konserwację i naprawę 5 urządzeń dźwigowych (wind) zlokalizowanych w następujących budynkach szpitala:

a)    budynek główny         - w tym:
•    dźwig hydrauliczny MONITOR S.P.A - 2004r.     nr fab. 248969 / nr ewid. 311 400 2846
•    dźwig hydrauliczny MONITOR S.P.A - 2001r.     nr fab. 218982 / nr ewid. 311 402 492
•    dźwig towarowy Z.U.D. Warszawa - 1971r.     nr fab. 20996   / nr ewid. 51518
b)    budynek Oddziału Chirurgii Wittur Aufzugteile GMBH&C.O.-1996r.
nr fab. 053       / nr ewid. 311 401 346
c)    budynek Oddziału Dziecięcego Warszawska Fabryka Dźwigów - 1994r.
nr fab. 55304   / nr ewid. 311 401 188

- czas trwania umowy 24 miesiące

- Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia Dozoru Technicznego w zakresie napraw i konserwacji urządzeń dźwigowych( wind) oraz aktualne zaświadczenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich ( SEP) do 1 kV, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

II.   II. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin dokonania wizji ustala się indywidualnie. Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.
III. Termin wykonania usługi ustali Zamawiający w terminie nie później niż 14 dni po wyborze oferty i podpisaniu umowy,
IV. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
VI. Oferty z ceną wykonania usługi należy składać do dnia 28 luty 2020 roku do godz. 10 00 w pokoju numer 6 parter budynek administracyjny  Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., lub emailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Osoba do kontaktu: Witold Sradomski tel. 43 824 41 45

 

 załącznik

 

 

 

 

 

Zduńska Wola, 05.02.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

 

zaprasza do składania ofert ryczałtowych w trybie udzielenia zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro na:

 

Remont pomieszczeń pracowni endoskopii

Zakres Prac

Pomieszczenia objęte remontem zostały pokazana na załączonym szkicu i obejmują:

 • Pomieszczenie ordynatora nr 1 z przeznaczeniem na pomieszczenie przygotowania pacjenta
 • Pomieszczenie nr 2 z przeznaczeniem na myjnię
 • Pomieszczenie myjni nr 3 z przeznaczeniem na gabinet badań endoskopowych.
 • Pomieszczenie nr 4 , komunikacja
 • Pomieszczenie 5 poczekalnia pacjentów

Pomieszczenie nr 1

 • Przesunięcie drzwi wejściowych
 • Wykonanie zabudowy g/k z osadzeniem drzwi w celu zorganizowania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (dostawa drzwi z ościeżnicą po stronie Wykonawcy)
 • Wykonanie instalacji hydraulicznej do podłączenia bideto-toalety i umywalki
 • Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym (oświetlenie , 2 gniazda elektryczne) , dostawa oświetlenia w technologii „LED”, gniazd elektrycznych i przełącznika w standardzie „SIMON BASIC” po stronie Wykonawcy.
 • Dostawa i montaż bideto-toalety wraz z armaturą, demontaż i montaż umywalki z armaturą
 • Naprawy tynków , malowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi

Pomieszczenie nr 2

 • Zdjęcie części glazury
 • Wykonanie instalacji hydraulicznej do podłączenia trzech myjek endoskopowych
 • Wymiana listwy wykończeniowej zabudowy zlewozmywaka
 • Naprawy tynków , malowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi
 • Montaż wyciągowego wentylatora dachowego, obsługiwanego z pomieszczenia myjni wraz z niezbędną instalacją elektryczną (dostawa wentylatora po stronie Wykonawcy)

Pomieszczenie nr 3

 • Demontaż zbędnej instalacji hydraulicznej ,naprawy tynków , malowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi

Pomieszczenie nr 4

 • Naprawy tynków , malowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi
 • Naklejenie folii matowej na okno i przeszklone drzwi

Pomieszczenie nr 5

 • Dostawa i montaż przeszklonych drzwi z dodatkowym małym skrzydłem wraz z niezbędną zabudową g/k
 • Naprawy tynków , malowanie ścian i sufitu farbami zmywalnymi

W przypadku dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Działem Administracyjno-Technicznym Szpitala , osobiście,

telefonicznie nr. 43 824 41 45, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Oferty cenowe na wykonanie Zamówienia należy składać pocztą email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 luty 2020 rok

 

załącznik plan

 

Zduńska Wola, 04.02.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert ryczałtowych w trybie udzielenia zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro na:

 

Przegląd techniczny myjni automatycznych do endoskopów

 

Zakres Prac:

 

Przegląd techniczny 2 szt. myjni automatycznych do endoskopów firmy Olympus typ MINI ETD 2 PAA wraz z wymianą wymaganych części przez producenta.

Oferty prosimy składać do dn. 07.02.2020 r., do godziny: 14.00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający wymaga, aby Oferent był serwisem autoryzowanym przez producenta.

Termin realizacji: 2 tygodnie od podpisania zlecenia.

 

 

 

 

 

 

Zduńska Wola, 31.01.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert ryczałtowych w trybie udzielenia zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro na:

 

 

Wymiana okien

 Zakres Prac

 

 Wymiana okien w budynku nr 12 (7 szt.) zgodnie z załączonym szkicem.
Oferty prosimy składać do dn. 05.02.2020 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji: 1 miesiąc od podpisania zlecenia.

 

załącznik rysunek

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o

 

ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego (ambulans sanitarny):

 1. Marka
 2. Model 316 Sprinter CDI MR 06 E5 3.5 t,
 3. Nr rejestracyjny EZD 76WR
 4. Rok produkcji 2009,
 5. Przebieg 252 003 km,
 6. Kolor żółty 1-warstwowy typu uni,

Wyposażenie specjalne - przystosowanie pojazdu , zabudowa sanitarna bez sprzętu medycznego Wyposażenie:

-  akumulator dodatkowy

-  drzwi boczne lewe przesuwane

-  drzwi boczne prawe przesuwane oszklone

-  drzwi tylne dwuskrzydłowe

-  kamera cofania

-  klimatyzacja

-  lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane -ogrzewanie niezależne

-  okno dachowe

-  poduszka powietrzna pasażera

-  prostownik do ładowania akumulatorów

-  stopień tylny szeroki

-  szyba w drzwiach tyłu nadwozia

-  szyby przyciemniane

-  światło przeciw mgielne przednie

-  zderzaki w kolorze nadwozia

 1. Zarejestrowany, ubezpieczenie ważne
 2. Cena wywoławcza - 36 500,- zł

Pojazd można oglądać w dniach poniedziałek - piątek w Zduńsko wolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z 0.0. w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 29 w godzinach 9:00 - 14:00.

Oferty pisemne z podaniem ceny zakupu i warunków płatności należy składać w Sekretariacie Spółki w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 29 w godzinach 9:00 - 15:00 lub na adres email sekretariat(a)szpital-zdwola.info lub na numer telefonu tel. 43 824-41-48 w godzinach 8:00 - 14:30 w terminie do 28 lutego 2020r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2020r. Decydującym czynnikiem rozstrzygającym o wyborze klienta będzie podana w ofercie cena zakupu.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Izabela Majdas - tel. 43 824-41-48

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. O powyższej decyzji zainteresowani zostaną powiadomieni.

 

 

OGŁOSZENIE

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Zaprasza do składania ofert ryczałtowych w trybie udzielenia Zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro na:

 

Przegląd techniczny aparatu RTG SHIMADZU Flexavision SF z modułem radiografii mobilnej „Mobile ArtEco (ścianka do prześwietleń, stół do zdjęć kostnych BK-120MK, statyw do zdjęć płucnych BR-120T, aparat mobilny MobileArteco  MUX-10)-2012r. zgodnie z zaleceniami producenta

Oferty prosimy składać do dn. 12.06.2020 r. do godziny 14.00 na adres email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji 1 miesiąc od akceptacji oferty

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert w trybie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na:

 

Przegląd i konserwacja Tomografu Komputerowego Toshiba Aquilion Lightning wraz z wstrzykiwaczem kontrastu"

.”

I.              W zakres usługi wchodzi:

Roczny przegląd Aparatu Toshiba Aquilion   Lightning wraz z wstrzykiwaczem kontrastu.

.zgodnie z zaleceniami producenta aparatu

 

II.            Oferty z ceną wykonania usługi należy składać

 do dnia 10 Grudnia 2020 roku do godz. 10 00  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

Osoba do kontaktu: Witold Sradomski tel. 43 824 41 45 

 

Formularz oferty przegląd tomografu

Wybór oferty przegląd tomografu

 

 

 

 


 

 

 
ulotka01a

 

emergency

 

 
rodo

 

Tłumacz Migam
Migam rece
 

       Regulamin  Organizacyjny      

                          Szpitala

icon_pdf.png
                                                      
Projekty Unijne
 unia2
 

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki .

  Kliknij przycisk Akceptuj,aby zaakceptowac Cookies.