Czcionka:
Pielęgniarka koordynująca:
 • Małgorzata Boruch

Lekarze

 • lek. med. Krzysztof Góralczyk
 
Tel.: 43 824 41 25

Przyjęcie do szpitala:

 

1.  Świadczenia zdrowotne w szpitalu udzielane są pacjentom ubezpieczonym
bezpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego.

2.    W stanach bezpośredniego zagrożenia życia, świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

3.    Podczas przyjęcia do szpitala pacjent zobowiązany jest przedstawić ważny dokument  potwierdzający tożsamość z nr. PESEL i zdjęciem.

4.    Pacjent winien także posiadać wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.

5.    Do szpitala pacjent  zabiera rzeczy osobiste ( piżama, szlafrok, kapcie, ręcznik, przybory toaletowe).

6.    Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez szpital świadczenia zdrowotne.

7.    Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:

- świadczenia zdrowotne,

- środki farmaceutyczne i materiały medyczne,

- pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.


DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI PRAWO DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I REFUNDACJI LEKÓW SĄ:

 

1.  Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub 
 • legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem i piecząrką pracodawcy
 

2.  Osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

3.  Osoby ubezpieczone w KRUS
 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)

4.  Emeryci i renciści

 • legitymacja emeryta lub rencisty;

 

5.  Osoby bezrobotne

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

 
6.  Osoby ubezpieczone dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

7.  Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS- jeśli Państwo posiadają,
 •  w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) wraz z opłatą składki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

8.  Osoby nieubezpieczone, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

9.  Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

 
10.  Osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

Brak dowodu ubezpieczenia

Jeżeli w stanie nagłym potrzebują Państwo skorzystać z pomocy lekarza, a nie posiadają Państwo przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia, możecie taki dokument przedstawić w innym czasie:

 •  w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.
 • jeśli przebywają Państwo w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia

Warto pamiętać, że brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w stanie nagłym nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia, a późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu.


 

 
ulotka01a

 

emergency

 

 
rodo

 

Tłumacz Migam
Migam rece
 

       Regulamin  Organizacyjny      

                          Szpitala

icon_pdf.png
                                                      
Projekty Unijne
 unia2
 

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki .

  Kliknij przycisk Akceptuj,aby zaakceptowac Cookies.